Regulamin pobytu

REGULAMIN WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „EKOFARMA VITALIS”

 

 1. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 3. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 4. Sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalone jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 3 dni.)
 5. Jeżeli liczba turystów jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo:
  – odmówić przyjęcia dodatkowych osób,
  – odstąpić od umowy z winy turysty.
 6. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 8.  Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 9. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty.
 10.  Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 11.  Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 12. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych pokojach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
 13.  Dostęp do zwierząt w gospodarstwie (w tym psów) może odbywać się pod nadzorem gospodarzy lub osoby do tego wyznaczonej.
 14. Uczestnictwo turysty w pracach w gospodarstwie jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
 15. Za pobyt turysty poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 16. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 17. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 18. Przy paleniu w kominku należy zachować szczególną ostrożność, ze względu bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do paleniska kominka.
 19. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.
 20. Dobra hotelowa zameldowanie 14:00 wymeldowanie 11:00
 21. Ręczniki nie są na wyposażeniu pokoi.